Знаменитости

4930401016_e118a35324_b

Храклеја Синтика

Во античковреме тракиското племе Синти или Синтии живеело на територијата на денешната општина Петрич.
4930401016_e118a35324_b

Самоилова крепост

Доцноаннтичка и средновеквна тврдина Ѓаур Калеси

Објектот се наоѓа на 1625 м.н.в. од Петрич.
4930401016_e118a35324_b

Смоларски водопад

Тоа е најголемиот водопад во Македониј, каде што водата паѓа од 38 метри височина.