Декларация за участие 1. Участникът има навършени 18 години. 2. Ако участникът няма навършени 18 години, прилага писмено съгласие за участие от родител/настойник 3. Участникът приема на своя отговорност и за своя сметка потенциалната опасност за здравето и живота си при участие в събитието. Основните рискове могат да бъдат причинени от, но не само, терена, случайни предмети, оборудване, екипировка, личното му физическо състояние, метеорологични условия, автомобилен трафик и други независещи от организаторите условия. 4. Участникът декларира, че е физически здрав и действията му не са противопоказни на лекарско предписание. 5. Участникът е съгласен настоящата декларация за освобождаване от отговорност да бъде използвана от организаторите на събитието и декларира, че носи отговорност за действията си по време на протичането му. 6. Организаторите и другите участници не носят никаква отговорност в случай на претърпени от участника материални щети, кражба на имущество, физически травми, инвалидност или смърт, както и за всички други възможни злополуки по време на събитието. Участникът е съгласен споменатите в тази точка физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на моите действия по време на събитието. 7. Участникът дава съгласието си да получи медицинска помощ при нараняване и травма.