Места за сместување во Бугарија

Туристичка спална Петрич

Се затоплува со електрични радијатори.