Населени места во регионот-Македонија

Bear Population

Главен град во овој реон на Република Македонија е Струмица, а подггорските беласички села ги вклучуваат Куклиш, Свидовица, Банско, Габрово, Колешино, Борисово, Мокриево, Мокрино, Смоларе, Дражево и Старо Коњарево.