Цареви Кули

Се наоѓа на ридот јужно од градот Струмица, Република Македонија. Местото било лесно да се брани поради фактот што било опкружено со стрмни падини.

Bear Population