Врв Тумба

Врвот Тумба е висок 1880 м.н.в. Се издига на главниот палнински гребен, западно од врвот Лозен и источно од врвот Сечена скала.

Bear Population