Врв Радомир

Радомир е највисокиот врв на планината Беласица – 2029 метри н.в. До 1942 година тој го носи името Калабак, име кое сеуште се користи од локалното население.

Bear Population