Самуилова крепост

Во почетокот на XI век, Клучката теснец се спомнува во писмените извори во врска со обидите на византискијот имератор Василиј II да си ги поврати одземените територии од Балканот.

Bear Population