Хераклеја Синтака

За време на античкиот период племето санти или сантии ја населува денешната територија на Општина Петрич.

Bear Population