Описание маршрут
Условия за участие
Регистрация
Свали .kml
Свали .gpx
Участници
Декларация за участие 1. Участникът има навършени 18 години. 2. Ако участникът няма навършени 18 години, прилага писмено съгласие за участие от родител/настойник 3. Участникът приема на своя отговорност и за своя сметка потенциалната опасност за здравето и живота си при участие в събитието. Основните рискове могат да бъдат причинени от, но не само, терена, случайни предмети, оборудване, екипировка, личното му физическо състояние, метеорологични условия, автомобилен трафик и други независещи от организаторите условия. 4. Участникът декларира, че е физически здрав и действията му не са противопоказни на лекарско предписание. 5. Участникът е съгласен настоящата декларация за освобождаване от отговорност да бъде използвана от организаторите на събитието и декларира, че носи отговорност за действията си по време на протичането му. 6. Организаторите и другите участници не носят никаква отговорност в случай на претърпени от участника материални щети, кражба на имущество, физически травми, инвалидност или смърт, както и за всички други възможни злополуки по време на събитието. Участникът е съгласен споменатите в тази точка физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на моите действия по време на събитието. 7. Участникът дава съгласието си да получи медицинска помощ при нараняване и травма.